19 de maig 2023

IA pertot arreu (4)

 The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond

Si voleu comprendre que és el GPT-4 i les seves implicacions a la medicina, aquest és el llibre que heu de llegir per ara.

Parla amb llenguatge clar de com pot ser utilitzat a la pràctica mèdica i com també els pacients poden extreure conclusions del llenguatge dels informes mèdics. Sorprenent. I també amb riscos de mala interpretació. Tot plegat ho trobareu dins amb molts exemples.