October 31, 2012

La part plana de la corba de longevitat

Esperanza de vida y causas de muerte: Un análisis de descomposición (1975-2009)

Aquest darrer treball d'en Goerlich és una referència a tenir en compte. Cada cinc anys està augmentant un any l'esperança de vida. Les millores en esperança de vida provenen de la disminució de mortalitat en edats avançades, però la contribució és superior per al grup d'edat de 15-64 anys.
El càncer frenava els creixements d'esperança de vida entre 1975 i 1992 i passa a mostrar contribució positiva entre 1992-2009. Qüestió que mereix més anàlisi, sens dubte.
Es manté la mortalitat segons geografia malgrat l'anivellament en condicions de vida, una altra qüestió per reflexionar.
Hi ha molts més detalls, cal llegir-los amb atenció. Per cert, algú sap on comença exactament la part plana de la corba de longevitat? Ens hi acostem? Ho podrem assumir?

 La corba de Preston, per Angus Deaton (2004)