April 1, 2014

The foundations of a Health Policy consensus

Last Friday in Parliament, a document reflecting the foundations of a health policy consensus was presented. As a coordinator I gave a short speech highlighting salient features of the agreement. This is what I said:

Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, Honorable Conseller, Il.lustríssims diputats, autoritats i membres de la comissió.El fet que ens reuneix avui aquí és donar resposta a la Moció 3/X adoptada en aquest Parlament per la qual s’instava al Govern a lliurar un document de bases que definís com havia de configurar-se el Sistema Nacional de Salut . El Govern de la Generalitat va aprovar el 21 de maig passat la creació de la Comissió amb aquest objectiu formada per representats del grups parlamentaris i els membres del Consell Català de la Salut.
És per això doncs que venim a presentar-vos els resultats dels treballs que hem realitzat en aquests mesos i són la mostra d’un consens entorn de vuit àmbits clau del sistema públic de salut: el finançament i la cobertura, els professionals, les prestacions i el catàleg de serveis, el model de serveis, l’avaluació, rendiment de comptes i transparència, compromís ciutadà, recerca i innovació i governança.En cadascun d’ells hem mantingut un debat ampli i obert. Hem volgut concretar principis i criteris que cal respectar i tenir en compte. Hem evitat entrar en els instruments concrets que cal utilitzar per a dur-los a terme, en la mesura que vam considerar que corresponia als responsables polítics i gestors de cada moment. Hem tractat de fixar-nos en aquells aspectes que més preocupen a la ciutadania.
La salut es troba al capdamunt de les prioritats de tota persona i sabem que al costat de compromís individual convé que els poder públics siguin capaços de d’oferir respostes col·lectives per una millor salut poblacional. És en aquest sentit que voldria seleccionar i destacar algunes de les 83 propostes que es mostren al document.
En l’àmbit de Finançament i cobertura s’assenyala amb claredat l’opció per un accés universal de la ciutadania al Sistema Nacional de Salut i alhora s’estableix un criteri de nivell de finançament públic en salut suficient i sostenible, que es relacioni amb el nivell de riquesa del país i que convergeixi amb la despesa de països amb producte interior brut per càpita equivalent i sistema sanitari similar.
En l’àmbit dels professionals s’ha considerat que la planificació de necessitats de professionals, les competències i capacitats acreditades han de ser objecte reconsideració atenent als canvis sociodemògràfics, econòmics i tecnològics. S’explicita l’èmfasi en el professionalisme com a criteri que guia la relació entre professionals amb la ciutadania, amb el sistema sanitari i els proveïdors, i la necessitat d’establir mecanismes per tal de fer efectiva la participació dels professionals en l’elaboració de polítiques i la gestió.
En l’àmbit relatiu a prestacions, s’ha considerat que cal un catàleg bàsic que respecti els criteris de seguretat, evidència científica, cost-efectivitat i avaluació d’impacte pressupostari, que és rellevant tenir en compte tant l’atenció sanitària com les intervencions comunitàries de salut pública. La garantia d’equitat d’accés a les prestacions amb qualitat cal preservar-la davant tota necessitat de salut.
En l’àmbit de model de serveis es té en compte quins han de ser els elements clau, en primer lloc les estratègies de promoció, protecció de la salut i prevenció de la malaltia, integrar las salut pública i comunitària en el model assistencial. Es mostra la rellevància de l’accessibilitat, de la gestió de casos i de la integració assistencial, així com el reforç a l’atenció primària dotant-la de més capacitat resolutiva.
En aquest àmbit també s’explicita la necessitat de respectar un conjunt de criteris en la relació contractual entre el finançador i el proveïdor, com per exemple explicitar l’orientació als resultats de salut i qualitat assistencial, la transparència interna i externa dels contractes i resultats, i els incentius a l’eficiència. Es demana d’elaborar i aplicar una normativa reguladora de la provisió d’activitat privada en els centres del SISCAT que ha de contemplar un codi ètic, una regulació de preus de prestacions complementàries, i mecanismes de controls i transparència.
En l’àmbit sobre rendiment de comptes es mostren un conjunt de mesures per tal de fer efectiva la difusió d’informació que contribueixi a la generació de coneixement i millors presa de decisions.
En l’àmbit de compromís ciutadà es destaca el paper del ciutadà com agent actiu del sistema de salut, sobre la presa de decisions compartides en tots els processos de malaltia i en especial al final de la vida.
En l’àmbit de recerca s’assenyala la importància d’optimitzar els recurs i alhora promoure noves fonts de finançament per a projectes.
En l’àmbit de governança es revisen les funcions entre diferents organismes i les seves responsabilitats, el paper del Departament cm a responsable de les polítiques sanitàries, el Servei que garanteix la cobertura i assigna els recursos i els avalua, les entitats proveïdores que ofereixen serveis sanitaris a la població. Es demana l’elaboració d’un codi de governança per a les institucions sanitàries i s’estableixen criteris per la designació d’integrants dels òrgans de govern de les institucions.
Cal dir doncs que aquestes 83 propostes mereixen una lectura detallada. El treball de col·laboració esmerçat ha estat ampli i exemplar. Avui donant resposta al mandat unànime del Parlament de Catalunya, els representants de pacients i usuaris, dels col·legis professionals, d’associacions empresarials, entitats municipalistes, societats científiques, universitats, i grups parlamentaris de CiU i ERC, us presentem aquest document de bases que considerem el fonament per tal que des d’aquest Parlament es faci efectiu un Pacte Nacional de Salut.
Si abans he assenyalat la salut com prioritat humana, el consens de les forces polítiques sobre el sistema de salut esdevé imprescindible. Precisament fa poques setmanes en un article al New England Journal of Medicine, Anne Mills revisava les característiques que tenen els sistemes sanitaris més exitosos: el consens polític n’esdevé una d’elles. I jo diria la primera de totes.
En l’elaboració d’aquest document hi ha una contribució de tots els que han participat a la comissió, també d’entitats i grups polítics que avui no han pogut donar suport a aquestes propostes. He de dir-vos que pertoca a aquesta cambra el poder fer efectiu aquest consens que desitja la ciutadania, les bases perquè això sigui possible hi són només cal teixir-les acuradament i amb generositat.
Permeteu-me que com a coordinador expressi un sentiment compartit, aquest Parlament ens ha donat l’opció de mostrar el sistema sanitari que desitgem i volem agrair-ho. Això no passa cada dia, avui és un moment singular. El país es troba en un moment singular, tots ho sabem. Algunes de les respostes al  sistema sanitari que desitgem rauen precisament en una capacitat d’autogovern. És així doncs que la política i la política sanitària han d’anar de bracet. Aquest és el moment de la política en majúscules, aquell on cal deixar de banda aspectes menors i concentrar-nos en allò que ens uneix.
Vull agrair al Govern la confiança dipositada en la meva persona per tal de coordinar aquesta comissió. Vaig acceptar de bon grat i vull dir-vos que n’estic molt satisfet de com hem estat capaços de dur-ho a bon terme. Crec que ha estat exemplar, a l’alçada d’un país modern i avançat. Alhora vull agrair sincerament la col.laboració i suport tècnic que he rebut des del Departament de Salut que això ha estat clau per tal que operativament funcionés.
Als membres de la comissió, dir-vos que ha estat una experiència memorable, que personalment hem trabat nous llaços d’amistat i relació i això fa un país més fort.
És amb un esperit constructiu que sabrem afrontar els reptes de la salut de la ciutadania. Desitjo que des d’aquest Parlament s’encomani d’aquest esperit, i entenc que aquestes paraules són compartides pel conjunt de membres de la comissió, per tant esperem que d’aqui en sorgeixi un proper Pacte Nacional de Salut.

I'm really convinced about the relevance of such consensus. From now on, Parliament will have to achieve a final agreement among the parties. Let's wait for a successful closing.

PS. Afterwards I was interviewed at 8TV.March 26, 2014

Beware of recreational WGS

Clinical Interpretation and Implications of Whole-Genome Sequencing

If some weeks ago I explained the false advertisement case on nutrigenomics, now from JAMA a new alert appears on whole genome sequencing.
Depending on sequencing platform, a median of 10% (Illumina Inc; range, 5%-34%) to 19% (Complete Genomics Inc; range, 18%-21%) of genes associated with inherited disease and a median of 9% (Illumina Inc; range, 2%-27%) to 17% (Complete Genomics Inc; range, 17%-19%) of  ACMG-reportable genes were not covered at a minimum threshold for genetic variant discovery
As far as this is the first time that such differences are reported between two alternative sequencers over the same sample, new uncertainties arise on the value of recreational genomics.


March 25, 2014

The roots of new governance

Governance in healthcare institutions

As you know, in this blog I quote canadians in many respects. Their "Board of Directors Governance handbook" is a key document for those who want to understand the role of the board in a hospital. I suggest a quick look.
However, last week there was a closer presentation of a document of interest on governance by Consorci Sanitari i Social. The focus is closely related to the current trend towards converting hybrid organizations into public ones following an accounting criteria ESA-95. Some years ago I explained the big transformation in the ownership due to accounting rules! Incredible, but true.
I have always defended management autonomy and these moves were closely related towards less autonomy and more centralization. Right now, I'm repeating the same: we do need a system that is able to introduce the right governance and management. The issue is not only management autonomy it is also a responsible governance, an issue that in the past has been forgotten many times. The document shows the partial roadmap for such evolution. I would prefer to go beyond that and begin a deep review of current ownerhip and contracting in the public system, to improve efficiency.

March 24, 2014

Finding consensus in health policy

One of the key features of successful health systems is to achieve wide consensus at a societal level. Citizens have to share common values on the health system that they want. Some time ago I quoted the article by Anne Mills on this topic.
Today we can confirm that the foundations for such consensus have been built. Although unions and some parties have rejected the current text, there is a wide representation of organizations of the Catalan Council of Health. From now on, the discussion will take place in Parliament.
This is good news. You may have a look at the document here and here. There are many new insights and prescriptions to be developed.March 20, 2014

The seed of efficient genomic sequencing

Technology: The $1,000 genome

Imagine for a moment that you have back ten years, and as the health research responsible in the government you decide to allocate $230 million to achieve a $1000 individual genome sequencing. At that moment there was a monopoly by one company, Sanger. Your effort was to promote genomic applied research, better sequencing, and doing so, the monopoly would be undermined.
This is precisely what the US government did through the Advanced sequencing technology awards and right now has achieved its aim, a more efficient sequencing. They have been extremely successful and are closing the program  (NHGRI) this year: the goal has been achieved.
The funds allowed to break the former monopoly (Applied Biosystems) and at the same time, ten years later, a new quasi-monopoly has appeared (Illumina). This extraordinary story is well explained in Nature:
Researchers are optimistic that another technology will emerge to challenge Illumina. Most think, in fact, that the crucial questions for the field will shift away from technology. Now that sequencing is cheap enough to talk about scanning every patient's genome, or at least the protein-coding portion of it, it is still not clear how that information will translate into improved care (see Nature http://doi.org/rvq; 2014). These more complex issues will require another great leap in genomic science — one that could make the trouncing of Moore's law seem easy.


PS. For those that support patents, this is a good example of how prizes substitute patents to spur innovation and confirms Mckinsey article.

March 19, 2014

Medtech on the profitable road

The 2013 Medtech Value Creators Report
Finding Sustainable Value in a Changing Market


Quick numbers from US stock exchange (2009-2013) for 65 companies in Medtech sector (medical device, medical equipment, medical supply and in vitro):
They generated a TSR (total shareholder return) of 14.8 percent per year. While in terms of value creation its performance trails that of other health-care sectors—such as health care services (at 21.5 percent per year) and biopharmaceuticals (14.9 percent per year)—it has come with less risk (that is, a smaller spread between the TSR values of the best- and the worst-performing companies), thus offering an attractive risk-reward profile for investors.
That's all folks.


March 18, 2014

Futility labeling

Choosing Wisely — The Politics and Economics of Labeling Low-Value Services

As far as the evidence on effectiveness is uncertain in some cases, somebody has to put an alert on the population. Asymetric information is always moving towards some bias and favour those with better position. This is the moment for an independent body to disseminate information towards patients. In NEJM you'll find an article about Choosing wisely, an initiative already explained in this blog. An interesting objective, although the means could be controversial. Maybe professional associations are not in best position to assume such task. Kassirer (once again) reflected many years ago the relationships with industry and their conflicts of interest. My suggestion would be independent agencies, NICE style. They should inform population about what works, and they are already doing it.

March 16, 2014

Keep on improving

On the improvement of blood sample collection at clinical laboratories

Efficiency in healthcare management comes as the result of many decisions and actions. Knowledge can improve such decisions. This weekend I was reading this article on clinical labs and how to collect samples with less routes. With operations research techniques, it is possible. Afterwards there is a need to implement them. The results of the article:
The two laboratories in this study previously planned routes manually for 43 and 74  collection points, respectively. These routes were covered by an external carrier company. With the implementation of this algorithm, the number of routes could be reduced from ten  to seven in one laboratory and from twelve to nine in the other, which represents  significant annual savings in transportation costs
The potential for operations research in healthcare is huge. The incentives to apply it, low (unfortunately).

March 13, 2014

Commercialism in health and medicine

Buying Health: The Costs of Commercialism and an Alternative Philosophy

There are only three topics of health policy in the newspapers (unfortunately): waiting lists, copayments and privatization. As soon as one topic drops from the agenda, the informational cascade starts with the following one. The last one, privatization is still a concept in need of definition and measurement. I already covered this issue last year and I don't want to repeat it.
Today I would like to insist that beyond a new framing of the concept, maybe we have to change the scope and the term. The right term could be commercialism. We have to understand better how and when commercialism is undermining professionalism.
Jerome Kassirer wrote an excellent piece (US oriented) in Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics some years ago that it is still a reference for today. His words:
Professionalism is fundamentally a pact with society. In recognition of certain behaviors and attributes, society confers professional status on us. These privileges are not bestowed, but are earned, and they must be renewed repeatedly for the status to be preserved. Professional behaviors include technical competence that is valued and that adds value, a commitment to self-improvement, a commitment to selfmonitoring and self regulation, and a commitment to use the unique knowledge and competence for the best interests of our patients. This last requirement should include a commitment to resolve conflicts of interest in our patients’ favor.

Is money trumping professionalism? Certainly the pharmaceutical money tsunami is having major adverse effects. It tends to distract faculty into emphasizing profitable research and to neglect their teaching duties. It replaces openness with secrecy, it privatizes knowledge, and it replaces part of the social commons by commercializing discovery. In many instances, it downplays knowledge as a social good. It has also created a culture within which the design of studies is sometimes jiggered to create positive results, in which unfavorable results are sometimes buried, where communication of results is sometimes hindered for commercial reasons, and where bias in publications and educational materials has gone completely unchecked
Maybe there are excessive generalizations, but take it as a general statement to be confirmed by facts and data.
Churchill and Churchill go beyond the usual scope. Their recent article abstract says:
This paper argues that commercial forces have steadily encroached into our understanding of medicine and health in modern industrial societies. The impact on the delivery of personal medical services and on common ideas about food and nutrition is profound and largely deleterious to public health. A key component of commercialization is reductionism of medical services, health products and nutritional components into small, marketable units. This reductive force makes both medical services and nutritional components more costly and is corrosive to more holistic concepts of health. We compare commercial and holistic approaches to nutrition in detail and offer an alternative philosophy. Adopting this alternative will require sound public policies that rely less on marketing as a distribution system and that enfranchise individuals to be reflective on their use of medical services, their food and nutrition choices, and their larger health needs
I deeply agree with such perspective.

March 12, 2014

Against patents, again

Deadly Monopolies: The Shocking Corporate Takeover Of Life Itself – And The Consequences For Your Health And Our Medical Future

I've just finished reading a book on patents in life sciences. As you know from previous posts , I'm convinced that there is an enormous welfare loss from current patent system. If you have the opportunity to read this book, you'll finally will arrive at the same conclusion. Although it was written before the Supreme Court ruling over the Myriad case, the message is still the same: patents contrain innovation and are extremely costly to the society. The case of Hepatitis C is explained in detail. Until some patents were exhausted there was no possibility to start research. Without such patents, new succesful and (costly) treatments have arisen (and afterwards have been patented again).
An interesting interview in Forbes magazine highlights the key issues of the book. Unfortunately times go by and alternatives to patents are not taking off.

March 10, 2014

Health impact of sugar-sweetened beverages taxation

Averting Obesity and Type 2 Diabetes in India through Sugar-Sweetened Beverage Taxation: An Economic-Epidemiologic Modeling Study

Clever politicians want to know the potential welfare impact of taxation. I said "clever", though this is not always the case. An example of economic modeling for sugar-sweetened beverages to set up the right level of taxation (in India), appears in PLOS Medicine. The summary:
The researchers used survey data relating SSB consumption to price variations to calculate how changes in the price of SSBs affect the demand for SSBs (own-price elasticity) and for other beverages (cross-price elasticity) in India. They combined these elasticities and data on SSB sales trends, BMIs, and diabetes incidence (the frequency of new diabetes cases) into a mathematical microsimulation model to estimate the effect of a 20% tax on SSBs on caloric (energy) consumption, glycemic load (an estimate of how much a food or drink raises blood sugar levels after consumption; low glycemic load diets lower diabetes risk), the prevalence of overweight/obesity, and the incidence of diabetes among Indian subpopulations. According to the model, if SSB sales continue to increase at the current rate, compared to no tax, a 20% SSB tax would reduce overweight/obesity across India by 3.0% and the incidence of type 2 diabetes by 1.6% over the period 2014–2023. In absolute figures, a 20% SSB tax would avert 11.2 million cases of overweight/obesity and 400,000 cases of type 2 diabetes between 2014 and 2023. Notably, if SSB sales increase more steeply as predicted by drinks industry marketing models, the tax would avert 15.8 million cases of overweight/obesity and 600,000 cases of diabetes. Finally, the model predicted that the largest relative effect of an SSB tax would be among young men in rural areas.
The results confirm previous studies, 20% may be the ceiling for a tax . But what happens to health?. Assumptions on a fall in consumption, are just that, assumptions. And former behaviour is extrapolated into the future. This is what happens to any model, and this is the uncertainty and courage that any politician must hold in taking a difficult decision. Such moment is closer than before. If you are not convinced, I would suggest you have a look at this documentary released last week:The documentary is about weight control, but places special emphasis on sugar (addiction). Please have a look at the quantity of sugar in a beverage!!! (14 sugar cubes). Incredible.

PS. "Superbe" post by Reinhardt: How the Medical Establishment Got the Treasury’s Keys

March 7, 2014

Cost-effectiveness with uncertain effectiveness


Gene expression testing is quite different from genetic testing. Gene expression refers to epigenetic regulation of genes that occur without alteration of DNA. I've covered such topics several times in this blog. Today, I would like to focus on a recent published work on a new test  that assesses whether or not a patient's chest discomfort or other symptoms are due to obstructive coronary artery disease. Sounds interesting, since angiography is a costly technology.
A quick look at this recent article will raise new doubts. As you know, there is no need for cost-effectiveness analysis when effectiveness is uncertain. When talking about testing effectiveness means, sensitivity and specificity, AUC and so on. But what happens when the seller (or the model) decides about the threshold and afterwards focuses on negative predictive value of 96% and provides the desired value?. The threshold is only an option in the model. Why not change it?. There is a circular reasoning on that.
My concern is that health economics should look in detail at such issues. It is not an issue of conflicts of interest. In this case any health economist should avoid entering such territory.

March 5, 2014

When asking your physician is not enough

23andMe and the FDA

Some weeks ago I explained the FDA "closure" of DTC genetic testing business. NEJM analyses with detail the rationale behind such policy:
The goal of the FDA and 23andMe (as well as all clinical geneticists, testing laboratories, and the entire genetics industry) should be to ensure that genomic information is both accurate and clinically useful. Clinicians will be central to helping consumer–patients use genomic information to make health decisions. Any regulatory regime must recognize this reality by doing more than simply adding the tagline on most consumer ads for prescription drugs: “Ask your physician.” That is insufficient guidance unless your physician has ready access to a clinical geneticist or genetic counselor.
European regulation is 15 years old and the new directive is still being discussed. It will not be applied for at least 3 years. Meanwhile, do you know who is protecting us from inaccurate and clinically useless information?

March 4, 2014

Let's get fit, not fat

Aportaciones de la economía del comportamiento en política sanitaria: Algunas notas en torno al ejemplo de la obesidad
 The influence of obesity and overweight on medical costs: a panel data perspective

In the EJHE you'll find  a clear message:
The results indicate that obesity is associated with substantial healthcare cost increases and there are large differences in costs by degree of obesity. Specifically, severe obesity raises total direct medical costs by an average of 160 € per patient and year. With total medical costs averaging 600 € for normal-weight individuals, this means that severe obesity is associated with an increase in costs of 26 %. The effect of moderate obesity is more modest: it raises medical costs by 97 € or 16 %. Overweight has an even smaller impact, raising costs by 51 € or 8.5 %.
Therefore, if obesity has an economic and health impact, what next?
The EEA article by A. Garcia-Altés reflects current knowledge on behavioral economics and obesity. However there is a long way to go. As I said in a former post we do need a battery of measures to fight obesity: regulatory, social and individual measures.