11 de març 2013

Back to essentials

Fortunately, we have started a new paradigm.A little bit late, but last Friday the government announced what I call clever budget cuts. The readers of this blog are familiar with the concept, here you'll find an example. The Essencial program of the government will focus on:
  • Promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutadania i que, en conseqüència, millori la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Informar la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments que, segons l'evidència científica i el consens d'experts, no aporten beneficis per a la salut.
  • Fomentar la participació dels professionals sanitaris en la identificació de pràctiques de poc valor.
  • Avaluar l'impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt de vista de procés com de resultats finals
Congratulations! Hope this will bend the expenditure curve and improve quality of care.

PS. Mediterranean diet, interesting comment at GCS blog.